Hofke Van Thys

Begin schooljaar


Beste ouders,

Hopelijk hebben jullie allemaal kunnen genieten van de voorbije zomervakantie. De eerste schoolweek vloog voor kinderen en leerkrachten voorbij. De maatregelen rond corona mogen nog niet volledig gelost worden. Hierdoor volgen een aantal bijsturingen van vorige berichten. De overheid doet haar best om te zorgen voor kosteloos onderwijs. Onderstaande kind-gebonden uitgaven kunnen van kind tot kind verschillen. Betalingen verlopen bij voorkeur via elektronische weg.

1. Uitstappen
Een overzicht van de geplande uitstappen - inclusief een raming van de kosten – kan je tegen eind september terugvinden op de website van de school. Een attest van het ziekenfonds voor terugbetaling van een (meerdaagse) uitstap worden door de aanvrager vooraf ingevuld. U krijgt het attest pas terug na betaling van de schoolfactuur!

2. Middagopvang
Er is betaalde middagopvang van 12.05 uur tot 13 uur. De jaarkosten worden per trimester per kind gefactureerd: trim 1 € 28, trim 2 € 21, trim 3 €21. Losse beurten worden afzonderlijk gefactureerd. U kan als ouder via het agenda de toelating aan uw kind geven om tussen de middag de school te verlaten.

3. Facturatie
Onze voorziene facturatiemomenten zijn: november / januari / maart / mei / einde schooljaar. Alle gemaakte kosten worden opgenomen binnen een factuur: turnkledij, zwemmen, uitstappen, allerlei opvang. Er wordt nooit cash geld met de leerling meegegeven. Betalingen graag via het volgend rekeningnummer: BE05 7310 2670 4475 met vermelding van de gestructureerde mededeling.

4. Google Classroom (GCR)
Vandaag ontvangt uw kind een brief met info over Google Classroom, Scoodle Play, Zwijsen. In het agenda van uw kind kleven ondertussen de verschillende inlogcodes. Alle nieuwe leerlingen krijgen een papieren handleiding mee voor het instellen van Google Classroom. Voor meer informatie kan je ook terecht op onze schoolwebsite. Het agenda blijft hét kanaal om met de school te communiceren, samen met Google Classroom. Ieder e-mailadres is als volgt opgebouwd: voornaam.achternaam@hofkevanthys.be
Hierbij twee vragen:
- invullen en indienen van het tweede deel van de bedeelde brief
- binnen GCR aanmelden voor je kind.

5. Brengen en halen
De poort opent elke dag om 8u. De bel gaat omstreeks 8u25. De kinderen gaan zelfstandig naar hun klaslokaal. Er worden ’s morgens geen ouders toegelaten op het speelterrein. Leer kinderen om het aanvangsuur te respecteren. Kinderen die te laat zijn, bellen aan via het kleine poortje. Deze kinderen krijgen een stempel in de agenda. Om kinderen na schooltijd op te halen verzamel je op de parking achter de fietsenstalling.

6. Afwezigheid / ziekte
Indien een leerling door ziekte tot 3 dagen afwezig is, gebruik je de lichtblauw gekleurde strookjes om de afwezigheid te wettigen. Bij quarantaine omwille van corona, is een handgeschreven bericht voldoende.

7. Extra:
- Ook dit schooljaar krijgen onze thuisrijen voorrang. Pas als deze groep de speelplaats verlaten heeft, worden ouders toegelaten om hun kind op te halen.
- Afwezigheden worden steeds aan de school gemeld: 03 827 80 99 of secretariaat@hofkevanthys.be
- Door de daling van abonnementen op tijdschriften zonnekind, zonnestraal,… via de uitgeverij Averbode, wordt hun aanbod niet meer verdeeld via de school. Wie interesse heeft, kan terecht op hun website.
- Op de website van school vind je sinds 31 augustus 2021 een foto van alle leerkrachten en medewerkers van de school. Je kan er ook terecht voor een overzicht van de vrije dagen voor dit schooljaar. De voorziene infoavonden op maandag 6 en dinsdag 7 september 2021 mochten door de beperkte maatregelen niet georganiseerd worden. Elke leerkracht zal op een eigen manier jullie digitaal informeren over de klaswerking, de bereikbaarheid en de klasafspraken. Deze info geraakte niet tijdig bij al onze ouders. Gelieve ons hiervoor te verontschuldigen. We trachten dit in de toekomst te vermijden.

Het HVT-team.

Raf Van Bortel
Directie lagere school Hofke Van Thys